Política de privacitat

L’accés a aquesta web i la informació relativa a qualsevol producte o servei que conté comporta la submissió i l’acceptació de les condicions previstes en aquest Avís legal. Per això us recomanem que en llegiu atentament el contingut si voleu accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts a la web.

Les condicions recollides a continuació són les vigents des de la data de l’última actualització. No obstant això, el titular del web es reserva el dret a actualitzar, modificar, o eliminar en qualsevol moment la informació continguda al web, i fins i tot podrà limitar o no permetre l’accés a aquesta informació sense previ avís, en especial quan sorgeixin dificultats tècniques que, a criteri del titular, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndard adoptats per al correcte funcionament.

 

TITULARITAT DE LA WEB

Aquesta pàgina web és titularitat de Retevisión I, S.A.U., societat espanyola amb domicili al carrer de Joan Esplandiú 11-13 de Madrid (28007), amb número d’identificació fiscal A-62.275.680 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, full M-657362, foli 150, tom 36648, en la seva condició de gerent de la UTE 5G Cataluña.

La vostra adreça de correu electrònic per a aquest lloc a Internet és gerencia@pilot5gcat.com

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per mitjà d’aquesta política de privacitat us informem de quines dades personals es recullen quan es fa servir la nostra pàgina web i com processem, utilitzem i protegim aquestes dades.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Les dades personals que puguin ser recollides a través de la pàgina web seran tractades per Retevisión I, S.A.U. (d’ara endavant, Cellnex), amb domicili a efecte de les notificacions a Av. Parc Logístic, 12-20 08040 Barcelona.

Cellnex ha designat un delegat de protecció de dades, al qual us podeu adreçar en qualsevol moment per consultar qualsevol dubte sobre el tractament de les vostres dades personals escrivint un correu electrònic a personaldata@cellnextelecom.com o a l’adreça postal indicada.

 

Com recollim les vostres dades?

Per norma, l’ús del web no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

Les dades que ens comuniqueu les facilitareu de forma voluntària mitjançant el formulari que trobareu a la pàgina web.

 

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades? 

Les dades que ens pugueu facilitar seran utilitzades per Cellnex per gestionar la vostra petició enviada a través del formulari de contacte.

La base jurídica per al tractament de les dades és el vostre consentiment exprés, que es formalitzarà mitjançant l’acceptació de la política de privacitat en el moment de la recollida de les dades.

 

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les vostres dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. Quan les vostres dades deixin de ser necessàries, o bé en quedarà limitat l’accés al compliment d’obligacions estrictament legals o bé es destruiran de manera segura.

 

Amb qui compartirem les vostres dades?

En cas que calgui, les dades personals que ens faciliteu podran ser comunicades a l’empresa o les empreses del Grup Cellnex que tingui(n) seu a l’Espai Econòmic Europeu que pertoqui si s’escau (podeu consultar-ne la llista a la pàgina web de Cellnex Telecom, SA).

La comunicació de les vostres dades a l’empresa o empreses esmentades del Grup Cellnex es durà a terme únicament en casos en què sigui estrictament necessari per poder tramitar i gestionar correctament la petició que ens heu sol·licitat per mitjà de la nostra pàgina web.

 

Com protegim les vostres dades?

Cellnex està compromesa amb la seguretat de la informació i ha certificat el seu sistema de gestió de la seguretat de la informació d’acord amb la norma ISO 27001.

A més, garantim que les dades personals compilades en els formularis s’envien xifrant la informació per evitar que pugui ser visualitzada o interceptada per tercers.

Cellnex pot contractar a tercers determinats serveis que poden suposar l’accés o el tractament de dades personals, però en tots els casos s’exigeix que els tercers compleixin la legislació vigent i les polítiques de seguretat, com també hauran de garantir l’ús de la informació segons les instruccions de Cellnex i instaurar les mesures tècniques i organitzatives escaients per garantir la confidencialitat de la informació.

 

Quins són els vostres drets en matèria de protecció de dades?

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets adreçant-vos al delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic esmentada o per correu postal.

En particular, podeu sol·licitar l’accés a les vostres dades personals, sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta, sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, sol·licitar la limitació del tractament, com també sol·licitar-ne la portabilitat, sempre en els termes previstos en la legislació vigent.

A més, quan la base jurídica per al tractament sigui el vostre consentiment, podeu exercir el dret d’oposició al tractament de les dades personals en qualsevol moment.

També us informem de l’opció de presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considereu que s’ha comès una infracció de la legislació pel que fa al tractament de les vostres dades personals.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de la pàgina web de Cellnex —entenent-los a títol merament enunciatiu com els textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, però també el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius— són titularitat exclusiva de Cellnex o de tercers i estan protegits per les lleis de propietat Industrial i intel·lectual, llevat que s’especifiqui el contrari.

Així doncs, l’usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web de Cellnex que siguin titularitat exclusiva de Cellnex o de tercers.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o d’elements continguts en el web de Cellnex esmentats en aquest apartat, per qualsevol suport ni mitjà no autoritzat de manera expressa i prèvia pels seus titulars respectius. El contingut d’aquesta pàgina web únicament podrà ser descarregat al terminal de l’usuari sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap fi comercial.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions, de les lleis de propietat industrial i intel·lectual, com també un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i els següents del Codi Penal.

 

RESPONSABILITATS

Cellnex no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts a la web de Cellnex, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Cellnex no és responsable de la informació i d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la web de Cellnex mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a la web de Cellnex, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de Cellnex, llevat que aquesta ho autoritzi expressament.

Cellnex no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del web de Cellnex per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i especialment pels danys i perjudicis de qualsevol mena que es puguin produir vinculats a l’anterior per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin d’aplicació.

Cellnex no assumeix cap responsabilitat per motiu de danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per: (i) interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Cellnex; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web de Cellnex; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

En tot cas, l’usuari de la pàgina web de Cellnex serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Cellnex pugui patir de resultes de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions a què està sotmès per aquest Avís legal, o per les condicions particulars que li siguin d’aplicació.

 

POLÍTICA DE SEGURETAT

Està totalment prohibit crear enllaços a la pàgina web de Cellnex des de pàgines web de tercers sense l’autorització expressa i per escrit de Cellnex.

L’accés a la web no implica l’obligació per part de Cellnex de controlar l’absència de virus ni de qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detenció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

Cellnex no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’usuari i Cellnex acorden sotmetre’s expressament als jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur general o especial que els pogués pertocar.